fredag 11 september 2009

Krig med kärlek som drivkraft

Det finns två mycket starka krafter som kan motivera människor till handling. Hat och kärlek. Dessa två kan ses som varandras motpoler men tenderar att i enstaka fall driva människor till likartade handlingar. Detta behöver inte betyda att resultatet av denna handling är oberoende motiv/drivkraft.

Som vapenvägrare undviker jag här frågan om det finns "rättfärdiga krig" och tänker istället fundera lite kring några krigsmetaforer som används och har använts i kristna sammanhang.

För att i någon mån försöka undvika missförstånd känner jag mig tvungen att först skriva några ord om NT:s starkt "antirevolutionära" hållning. Många är de som verkar ha missuppfattat evangelierna på just denna punkt. Att budskapet i sig är tämligen "revolutionärt" kan inte på något vis rättfärdiga direkta uppror mot världsliga myndigheter. Jesus själv påpekade ju att hans rike "inte är av denna världen". Apostlarna får i de brev vi har bevarade uppmana de troende att underordna sig de världsliga myndigheterna. Petrus går i sitt första brev så långt att slavar ska underordna sig även sina hårda slavägare. Det är inte vi som ska döma världen och hämnden är inte vår. Guds är hämnden och Han kommer se till att rättvisan segrar till slut.

Sedan ska jag inte sticka under stol med att det finns situationer då vi kristna måste följa Gud mer än människor, men det återkommer jag sannolikt till senare.

Den främsta anledningen till krigsmetaforens nyttjande är, som jag förstått det, för att understryka allvaret i situationen. Det handlar ju ytterst inte bara om liv eller död - utan om himmel eller helvete! Därför är det kanske inte så konstigt att vi som tar vår kristna tro på allvar ibland tenderar att bli osams i lärofrågor som i andras ögon kan tyckas vara av perifer karaktär.

I Bibeln kan vi läsa uppmaningen om att lida "som en god Kristi Jesu soldat", men det påpekas också att striden inte är emot "kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna". Soldatmetaforen kan främst lära oss två saker. Det första handlar om vilket befäl vi står under - att vi som kristna har ett uppdrag att utföra och att vi ansvarar direkt inför Gud vår skapare och Herre. Det andra, som delvis hänger samman med det föregående, är att detta uppdrag kräver en soldats diciplin. När vi lever helt för Gud representerar vi inte längre oss själva och bör därmed inte varken ta motgångar eller fientliga utfall som något personligt. Även de som inte tror får stå till svars direkt inför Gud en dag.

Som soldat i himmelrikets tjänst helgar INTE målet alla medel. Allt är verkligen inte tillåtet i kärlek oavsett vad det populära talesättet påstår. De som menar något dylikt har inte ens börjat ana vad verklig kärlek är. Sen kanske man bör göra en distinktion mellan "kärlek" till/inom en högst begränsad grupp och den mer gränsöverskridande "gudomliga" varianten. Den solidaritet och sammanhållning som begränsas till en tydligt avgränsad grupp kan i många fall vara förklädd egoism. Samtidigt kan vackert tal om rättvisa och omsorg om de fattiga grunda sig i avundsjuka och diverse andra dunkla motiv. Exempel på just detta återfinns ju med mer än önskvärd tydlighet på Bibelns blad.

En del människor verkar ha fått för sig att kärlek är något flummigt accepterande av allt möjligt. Inget kunde vara mer fel. Ja, förutom möjligtvis påståendet om att kärlek inte kostar något. Kärlek handlar om att helt frivilligt prioritera någon annan och dennes vilja och behov före sig själv. Att kunna känna med andra människor och vara vid en människas sida vad som än händer.

Som soldat i "Herrens frälsningsarmé" är det viktigt att ratta in rätt frekvens på sin "andliga fältradio". Det innebär att regelbundet läsa Bibeln och be. Både tillsammans med andra och enskilt. Men det är ändå inte tillräckligt för att höra och förstå budskapet - du behöver även rätt "dekoder" installerad. Den Helige Ande måste tillåtas vara verksam i våra liv.

I min skivsamlíng återfinns "kristna" sånger med titlar som:
"Krigsman" (JERUSALEM)
"This means war"(PETRA) >Spotify<
"Frälsningssoldaten"(C G Hjelm)
"Holy war" (Whitecross) >Spotify<
"God's got an army"(Carman) >Spotify<
"The battle of Europe"(Jesus Revolution) >Spotify<
"Soldier under command" (STRYPER) >Spotify<

Är det inte lite lustigt att alla norska och amerikanska artister som jag ville rekomendera finns på Spotify?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar