onsdag 15 juli 2009

Svar till "Språksintar" (dikt)

Svar till "Språksintar"

Ja blai i dag pamintar
ti skrivä till "Språksintar"
u tackä han för seist.
Han har jå mi birömä
men leiti grand mä dömä
u pa mein syndar veist.

Ja mägir att ja slarvar
u gutamålä skarvar
iblant mä svenskä ård,
u fail dei har vörr allä,
sum mänskar uss vill kallä
u laupar här pa jård.

Mein syndar ja nå ankar,
har kumm pa andrä tankar
nå ettar domens dag.
Men ja jär o leit gladar,
att meinä enklä radar
jär annäs till bihag.

Ja lugar nå blei bättar
u sökä reit mi ettar
va teiningsskrivan vill.
Ja far väl skriv leit saktä,
da kan män mair si aktä
för ård sum int håirs till.

Ja vill, sum sägt, mi reitä,
men dei jär nuck någ leitä,
sum skrivan mä har fail.
Att män pa folk kan råkä,
sum oleik talar språkä,
dei gär mä till en dail.

Dei kan mik int bitödä
att "ingi" skudd ha lödä
mä "u" ei ställ pa släut.
U "när pa" eller "nästen",
dei kan väl o, förrästen,
pa ett u sam kumm äut.

U ja har allut tyckä
att "nätt u jamt"-äuttryckä
ei gutamålä finns.
Han vill ha "jämmt" ei ställä,
men dei har allut gällä
för svenskt så läng ja minns.

Täu ård kan licksi lödä
men var sin sak bitödä
ei oliek mainingar.
Att "jamt" bitödar ständut,
men iblant knapphändut
dei vait jå en u var.

Mä vänli hälsning
Aben.

Ovanstående rader är författade på gutamål, vilket inte är en svensk dialekt utan ett annat nordiskt språk jämförbart med danskan.

"Upphovsrättsinnehavare" till denna dikt är min far Bertil Hoffman, men "upphovsman" är hans far, och min farfar, Adolf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar